جوایز برنده های سرور 10روزه گلادیاتورها تراوینا :

1) جایزه اولین بازیکنی که واندر 100 میکنه :

4/000/000 میلیون ریال وجه نقد

2) جایزه دومین بازیکنی که واندر به بیشترین سطح زیر 100 ارتقا داده :

1/000/000 میلیون ریال وجه نقد

3) جایزه بازیکنی که مهاجم برتر میشه :

1/000/000 میلیون ریال وجه نقد

4) جایزه بازیکنی که مدافع برتر میشه :

1/000/000 میلیون ریال وجه نقد

5) جایزه بازیکنی که بزرگترین امپراطوری ساخته :

1/000/000 میلیون ریال وجه نقد

6)جوایز اعضای اتحاد برنده :

جایزه هر عضو اتحاد برنده 4000 طلا تاینا